کورپاڼه
شنبه, 28 مرغومې 1398

 

 

یو ګام تر سولې؛ د دبۍ ناسته کې د تاوتریخوالي کمیدل منل شوي

1TV Afghanistan © 2019